Scroll to top

Architektonická súťaž návrhov

O súťaži

Vytvorme priestor, kde sa deti budú vzdelávať hrou.

Ceruz s.r.o. (akcionár spoločnosti Alfa Škôlka a.s.) vyhlasuje verejnú anonymnú jednoetapovú projektovú architektonickú súťaž návrhov s názvom Alfa Škôlka (ďalej len „súťaž“) na návrh novej materskej školy v meste Sereď.

Vyhlasovateľ:

Ceruz s.r.o.
(akcionár spoločnosti Alfa Škôlka a.s.)

Účel súťaže:

Účel súťaže je nájsť vhodný návrh architektonického riešenia a priestorového usporiadania modernej materskej školy pre celkovo 56 detí od 3 do 6 rokov s progresívnym výučbovým modelom v novovznikajúcej lokalite “Prúdy” v Seredi. Úspešný návrh zo súťaže pre riešené územie sa stane vzorom aj pre ďalšie projekty materských škôl v iných lokalitách.

Formát súťaže:

Verejná, anonymná, jednoetapová, projektová architektonická súťaž návrhov.

Do kedy môžem návrh podať?

  • Termín vyhlásenia súťaže: 14.2.2022

  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 29.04.2022 do 17:00

  • Termín vyhodnotenia súťaže: 12.05.2022

  • Termín zverejnenia výsledkov: 30.05.2022

Obhliadka

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné.

Organizovaná obhliadka sa nebude konať.

Čo musím spĺňať?

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Dokumenty na stiahnutie

Odborná porota

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing. arch Barbora Markechová

autorizovaná architektka SKA/ČKA (predsedkyňa poroty)

Ing. arch. Martin Frei

autorizovaný architekt ČKA

Ing. arch. Richard Murgaš

autorizovaný architekt SKA

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

Fakulta architektúry a dizajnu STU

Závislí na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty

Ing. arch. Tomáš Ružiak

autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Linda Urbanová

architektka

Ceny a odmeny

5000€

1. cena

3000€

2. cena

2000€

3. cena

2000€

Odmeny

Otázky a odpovede

Podľa čl. 4 bodu č.4.3. Súťažných podmienok, môže byť účastníkom jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka – t.z. autorizovaný architekt, alebo autorizovaný stavebný inžinier. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením, ktorého vzor je Prílohou č. 3 týchto Súťažných podmienok. V rámci riešiteľského kolektívu autorov nemusia všetci jeho členovia spĺňať túto podmienku, je povinná len pre účastníka, ktorý je zodpovednou osobou pri podaní návrhu a zmluvnou stranou pri ďalšom postupe po súťaži.

a) Preferovaným riešením podľa bodu 5. Súťažného zadania je vytvorenie priestoru pre denné aktivity, odpočinok a stravovanie, riešené v jednom variabilnom priestore, aj vzhľadom na možnú optimalizáciu celkovej metráže Samozrejmosťou je splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na rozmery stanovených vo vyhláške, v prípade iného ako preferovaného usporiadania.

b) Priestory by mali primárne umožňovať dobrú využiteľnosť, variabilitu, no zároveň by mali zohľadňovať celkový rozpočet projektu.

c) V návrhu je dobré pracovať so zónovaním priestoru. Variabilný priestor triedy by mal zahŕňať aj priestor pre pohybové aktivity, ktorý môže vzniknúť aj premiestnením zariadenia.

d) Toalety a umyváreň musia byť dobre prístupné zo šatne a dennej miestnosti. Priame prepojenie priestorov je vítané ale aj riešenie so spoločnou chodbou je akceptovateľné.

e) Kapacita pre popoludňajší odpočinok musí umožňovať spanie všetkých detí ale keďže odpočinok bude dobrovoľný, kapacita nebude vždy naplnená. V materskej škole sa počíta s variabilným, prípadne stohovateľným zariadením pre spánok detí, ktoré môže byť voľne umiestnené v priestore. Odporúča sa, aby boli medzi jednotlivými miestami na spanie zachované aspoň minimálne rozostupy.

Súčasťou návrhu materskej školy by malo byť zázemie so šatňou a umyvárňou, ktoré môže byť riešené buď ako spoločné pre viacero tried alebo zvlášť pre každú triedu. Šatňa môže byť prístupná priamo z hlavného vstupu materskej školy alebo môžu triedy fungovať ako samostatné celky, s vlastným vstupom do šatne napr. aj priamo z exteriéru. Navrhovaný typ riešenia by mal zohľadňovať aj ostatné požiadavky na prevádzku materskej školy a racionalizovať pohybové trasy pedagógov, detí a ich rodičov, tak aby bolo možné predchádzať nadmernej kumulácií osôb v malých priestoroch.

Elektronicky sú odovzdávané podľa podľa Súťažných podmienok čl.6 bodu 6.1. dve časti návrhu: “Sprievodná dokumentácia” (obsahuje identifikáciu účastníka) a “Grafická časť” (obsahuje panely s návrhom – bez identifikácie účastníka s dôrazom na zachovanie anonymity). Odporúčame aby boli elektronicky doručené prostredníctvom kontaktného bodu obe časti návrhu ako jeden odkaz na externé úložisko. V tlačenej verzii sa odovzdáva len “Grafická časť”, teda panely – bez identifikácie účastníka s dôrazom na zachovanie anonymity. Obsah tlačenej verzie panelu musí byť totožný s jeho elektronickou verziou. Identifikácia účastníka bude spárovaná na základe doručenej digitálnej a tlačenej verzie dokumentov.

Pri odovzdávaní tlačenej verzie grafickej časti návrhu (rozsah odovzdania podľa Súťažných podmienok čl.6 bodu 6.3.), musí byť zachovaná anonymita na samotnej grafickej časti návrhu – paneloch. Obsah tlačenej verzie panelu musí byť totožný s jeho elektronickou verziou. Predpísané požiadavky na obal pri doručovaní tlačenej verzie návrhu nie sú stanovené, odporúčame však zabaliť panely tak aby nedošlo k ich poškodenie počas prepravy a označiť takýto obal názvom “súťaž Alfa Škôlka”. Označenie odosielateľa na obale nie je posudzované ako porušeniu anonymity. Takéto označenie ale nie je potrebné, keďže identifikácia účastníka bude spárovaná na základe doručenej digitálnej verzie dokumentov. V prípade osobného doručenia môže návrh doručiť akákoľvek osoba. Tlačená verzia návrhov sa doručuje/odovzdáva priamo overovateľovi súťažných návrhov, čím z podstaty činnosti overovateľa nedochádza k porušeniu anonymity návrhov.