Scroll to top

Architektonická súťaž návrhov

Zámerom súťaže bolo nájsť vhodný návrh modernej materskej školy určenej pre 54 detí vo veku od 3 do 6 rokov v novovznikajúcej lokalite “Prúdy” v Seredi.

Pri návrhu bolo dôležité zohľadňovať potreby detí, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, potreby vyplývajúce z vlastného konceptu výučby, vhodne zakomponovať priestory pre budovanie komunity a poskytovanie celodenných vzdelávacích služieb nad rámec bežnej výuky. 

Keďže vybraný návrh zo súťaže pre riešené územie sa stane vzorom aj pre ďalšie projekty materských škôl v iných lokalitách, ďalšími dôležitými kritériami boli modularita, ekológia a tiež ekonomika stavby.

O súťaži

Vyhlasovateľ

Ceruz s.r.o.
(akcionár spoločnosti Alfa Škôlka a.s.)

Účel súťaže

Nájsť vhodný návrh architektonického riešenia a priestorového usporiadania modernej materskej školy určenej pre 54 detí vo veku od 3 do 6 rokov v novovznikajúcej lokalite “Prúdy” v Seredi.

Formát súťaže

Verejná, anonymná, jednoetapová, projektová architektonická súťaž návrhov.

Harmonogram

 • Vyhlásenie súťaže: 14.2.2022

 • Predkladanie návrhov: 29.04.2022

 • Hodnotiace zasadnutie: 12.05.2022

 • Zverejnenie výsledkov: 30.05.2022

Ceny

 • 1. Miesto: 5 000€

 • 2. Miesto: 3 000€

 • 3. Miesto: 2 000€

 • Odmeny: 2 000€

Vyhodnotenie

Proces hodnotenia

Do súťaže bolo prihlásených 15 súťažných návrhov pričom o víťaznom návrhu a celkovom poradí  rozhodla odborná porota v 4 hodnotiacich kolách súťažných návrhov.

Podrobnosti o priebeh u hodnotiaceho zasadnutia poroty sú zverejnené v zápise z hodnotiaceho zasadnutia poroty.

Odmenení účastníci

 • 1. Miesto: ROAR architekti a TVAR architekti

 • 2. Miesto: ENVEA

 • 3. Miesto: YOUNG.S architekti

 • 4.-5. Miesto: MS architekti

 • 4.-5. Miesto: JAKOBY.io

1. Miesto: ROAR architekti a TVAR architekti

Ing. arch. Igor Pohanič
Ing. arch. Michal Romanec
Ing. arch. Patrik Kuva
Ing. arch. Bohdan Hollý
Bc. Adela Tichá

Návrh pracuje s pavilónovým riešením objektu materskej školy vo vhodnej mierke. Jednotlivé segmenty v sebe zahŕňajú funkčné náplne tried a zázemia, pričom centrálne prepojenie cez chodbový koridor umožňuje modulárne rozširovanie počtu tried. Takáto vízia modularity je vnímaná pozitívne v kontexte vízie vyhlasovateľa budovať v budúcnosti sieť materských škôl. Ústredným prvkom vnútorného usporiadania triedy je veľký presvetlený a variabilný priestor bez jasne stanoveného delenia v prípade spánku detí. Triedy sú prístupné z hlavného chodbového koridoru, ktorý prepája aj ostatné zázemie objektu. Napriek tomu, že chodbovitosť je príjemne narušená spoločným prevýšeným priestorom, priestor chodby sa v niektorých miestach javí príliš úzky a šatne tiež pôsobia na úkor tried ako poddimenzované. Situovanie hlavného vstupu z južnej strany je atraktívne, no chýba mu priestorový filter, ktorý by umožňoval rozptýlenie potenciálnych kolízií pohybu medzi jednotlivými triedami a zázemím a plnil by funkciu zádveria a priestoru na prezutie. Taktiež chýba bezbariérové riešenie hlavného vstupu. Veľkoryso riešený spoločný priestor s nadsvetlíkom ponúka variabilitu i možnosť prepojenia so susediacim komunitným priestorom. Opticky sa tak prepája veľká časť interiérových plôch, ktoré je však možné v prípade potreby oddeliť, pre nočný režim objektu. Z hľadiska nočného režimu a bezkolíznej prevádzky je výhodné aj umiestnenie vstupu do komunitného priestoru zo západnej strany. Vizuálne atraktívne pôsobí zámer zmäkčiť architektúru objektu zaoblenými rohmi, ktoré sa stávajú charakterovou črtou návrhu. Kompozícia pavilónov vytvára exteriérové zákutia – átriá, pre rozmanité využitie a zónovanie vonkajších plôch, podľa zvoleného charakteru výučby a vzdelávania detí. V návrhu chýba vonkajší krytý priestor pre aktivity. Statická doprava a riešenie zásobovanie objektu sú vhodne umiestnené a nerušia dennú prevádzku.

2. Miesto: ENVEA

Ing. arch. Milan Škorupa

Racionálny a pragmatický koncept vytvára jednoduchú hmotu troch traktov tried uzatvorenú zo severu zázemím s centrálnou multifunkčnou halou. Tá je akcentovaná hlavným vstupom zo západnej časti. Atraktívna je možnosť úplného otvorenia haly do exteriéru z východnej časti cez skladacie presklenie, čím sa priamo rozširujú interiérové funkcie aj o exteriérové plochy. Z pohľadu multifunkčnosti je ale centrálna hala až príliš exponovaný priestor, ktorému pri istých typoch funkcií chýba možnosť priestorového členenia, či už z pohľadu útulnosti alebo akustiky. Potenciálne rozdelenie časti objektu pri nočnej prevádzke je taktiež otázne. Jednotlivé triedy spĺňajú všetky predpoklady dobre fungujúcich jednotiek s možnosťou oddelenia spacej časti a dostatočnej vizuálnej kontroly a metráže zázemia. Interiéru dominuje konštrukčné riešenie montovanej drevostavby, ktorej benefitom je modularita aj typizácia výstavby. Pozitívne je vnímaná ekonomizácia návrhu. Exteriérové plochy s rozličnými hernými prvkami obkolesujú objekt bez výraznejšieho zónovania a  zámeru. Kryté terasy medzi triedami však vhodne dopĺňajú exteriérové aktivity. Po vizuálnej stránke pôsobí objekt materskej školy striedmo pričom tektonika konštrukcií je čitateľná aj na fasáde.

3. Miesto: YOUNG.S architekti

Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Ing. arch. Tomáš Medlen
Ing. arch. Michaela Perejdová
Lucia Višváderová
Kristína Rózsová

Centrálna multifunkčná hala obkolesená triedami a zázemím je ústredným konceptom návrhu. Komponovanie hmôt do nahodilého zhluku objemov je artikulované aj v exteriéri. Na prvý pohľad ťažko čitateľná štruktúra je ale súborom dobre fungujúceho zónovania prevádzky. Každá časť má svoj vlastný vstup, čím sa minimalizujú kolízne situácie. Práca s výškovým členením objektu napomáha k vzdušnosti a svetlosti vnútorných plôch. Veľká časť priestorov je však v rámci interiéru až nad mieru veľkorysá, najmä centrálna multifunkčná hala. Veľkosť tried tým pádom pôsobí v nepomere k metráži spoločných priestorov. Možnosť spojenia tried do jednej nie je žiadaná, skôr naopak vytvára problém s akustickým delením odlišnej výučby v triedach. Objem materskej školy vytvára svojou rozvoľnou zástavbou mnohé útulné zákutia pre jednotlivé prevádzkové funkcie. Rovnako ako v interiéri, aj v exteriéri je otázny pomer veľkostí priestorov. Veľká časť exteriérových plôch nie je venovaná herným aktivitám detí. Zároveň je vďaka veľkej zastavanosti riešeného územia exteriér značne priestorovo limitovaný. Pozemok je navyše vymedzený vysokým nepriehľadným oplotením, ktoré dvory ešte viac opticky zmenšuje a objekt uzatvára do seba.

4.-5. Miesto: MS architekti

prof. Ing. arch. Michal Šourek
Mgr. Ing. arch. Elžbieta Hřebecká
Ing. arch. Jan Novotný
Ing. arch. Anna Goncharenko
Ing. arch. Marek Stařičný
Bc. Klim Filatov
Akad Arch. Pavel Hřebecký

Hravý a pútavý exteriér je dominantným motívom návrhu. Výrazné krajinárske riešenie sústreďuje pozornosť na vonkajšie prírodné plochy, ktoré svojim až rozprávkovým charakterom vytvárajú samostatný svet. Rozličné zóny pre aktivity, prepájania vnútorných priestorov s exteriérom, atmosféry v rámci atraktívnych herných prvkov, to sú hlavné pozitíva. Zeleň preniká aj do strešnej roviny objektov, ktoré majú za cieľ dopĺňať svojim stvárnením domčekov živú panorámu záhrady. Samotné prevádzkové riešenie objektu materskej školy avšak popri exteriéri sekunduje. Vejárovité usporiadania je skôr vizuálnou hrou ako funkčným zámerom, pričom vytvára mnohé atypické priestory. Triedy sa nachádzajú v záveroch jednotlivých traktov a predchádzajú im rozličné chodbové priestory, čím sa stáva pohyb v objekte ťažšie čitateľný. Je škoda, že silný exteriérový koncept nenašiel uplatnenie aj v interiéri.

4.-5. Miesto: JAKOBY.io

Marek Nosek
Antónia Pohanková

Jednoduchá hra malých objemov vytvára kompozíciu s ľudským merítkom. Jednotlivé pavilóny majú v rámci pôdorysov pravidelné tvary, no vďaka zalomeniam strešných rovín ich z exteriéru vnímame ako členité. Drevená fasáda je doplnená rozmanite usporiadanými oknami, ktoré upravujú mierku objektov. Prevádzkovo však zmenšovanie niektorým priestorom skôr uškodilo. Jednotlivé triedy majú príliš segregované miesto na spanie s centrálne umiestneným skladom, čo znemožňuje plnohodnotné využitie maximálnej plochy triedy ako celku. Taktiež centrálna hala je veľkostne poddimenzovaná, vzhľadom na všetky funkcie, ktoré má plniť. Otázne je aj konštrukčné a architektonické riešenie detailu strešných rovín, ktoré sa do centrálnej haly zbiehajú. Celkovo je dispozičné riešenie veľmi fragmentované. Architektúra exteriéru tak prevyšuje kvality interiéru. Vonkajšie plochy sú doplnené atypickými hernými prvkami, ktorým ale chýba osadenie do krajinárskeho riešenia.

6.-10. Miesto: KRALIK.Partners

Ing. arch Jozef Králik
Mgr. art. Daria Králik

6.-10. Miesto: Roman Oravec

Roman Oravec

6.-10. Miesto: Umna architektúra

Ing. arch. Katarina Ciglanová
Ing. arch. Anita Stanková
Ing. arch. Anna Zorkovská
Ing. Miroslava Kavická

6.-10. Miesto: Ing. arch. Jakub Hanták

Ing. arch. Jakub Hanták
doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
David Regenda

6.-10. Miesto: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
doc. Ing. Juraj Koban, PhD.
Bc. Annamária Daduľáková

11.-15. Miesto: Ing. arch. Miroslav Frecer

Ing. arch. Miroslav Frecer
Ing. arch. Lea Rybáriková
Ing. Stanislav Krajňák

11.-15. Miesto: zornicka/architects s.r.o.

Ing. arch. Juraj Zornička
Ing. arch. Brigita Domiková

11.-15. Miesto: KOPA

doc. Ing. Juraj Koban, PhD.
Bc. Petra Bajusová

11.-15. Miesto: SIMPLE CODE

Mgr. art. Ladislav Bartko
Ing. arch. Katarína Jägrová

11.-15. Miesto: GEOME3

Ing. arch. Martin Gallovský
Ing. arch. Mária Derevencová
Ing. arch. Peter Derevenec

Odborná porota

Nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing. arch Barbora Markechová

autorizovaná architektka SKA/ČKA (predsedkyňa poroty)

Ing. arch. Richard Murgaš

autorizovaný architekt SKA

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

Fakulta architektúry a dizajnu STU

Závislí na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty

Ing. arch. Martin Frei

autorizovaný architekt ČKA

Ing. arch. Tomáš Ružiak

autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Linda Urbanová

architektka

Experti poroty

BSBA Martina Dolejská

zástupca vyhlasovateľa

Ing. Marek Tuška

zástupca vyhlasovateľa

Lukáš Hracho

zástupca developera obytnej zóny Prúdy Sereď

Ing. Anna Halabrínová

zástupca stavebného úradu mesta Sereď

Organizačný tím

Ing. arch. Adam Lukačovič

spracovateľ a overovateľ súťažných podkladov

MSc. Lívia Gažová

sekretár a overovateľ súťažných podkladov